8. februar 2019 - 11:48

App linkNu på Google Play

Branchen vil flytte ansvarsområder

8. februar 2019 - 11:48

En samlet transportbranche fra såvel arbejdsgiver- og arbejdstagerside genfremsætter et forslag om, at der foretages overflytning af visse ressortområder fra Justitsministeriet til Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområde.

 

Det skriver en samlet transportbranche, der omfatter følgende erhvervsorganisationer: 3F Transport, Dansk Erhverv, DI Transport, Danske Speditører, DTL Danske Vognmænd, ITD og Dansk PersonTransport i et brev til regeringen.

 

Brevet lyder således:

 

Med forslaget vil administrative sagsområder, som i dag varetages af politifolk, men som med fordel kan varetages af personale uden politimæssig baggrund, blive overflyttet til Færdselsstyrelsen. En sådan løsning har den indlysende fordel, at uddannede politifolk bliver frigjort til de gængse politiopgaver. Samtidig medfører forslagets virkeliggørelse ingen ekstra omkostninger for staten.

 

Transportbranchen henvendte sig første gang i oktober 2017 til de berørte ministre samt rets- og transportordførerne med forslaget.

Spørgsmålet om ressortfordeling er aktualiseret af en forestående revision af reglerne om særtransporttilladelser.

Vores forslag til ressortomlægninger omfatter:

 

- Den målrettede vejsidekontrol af erhvervskøretøjer

- Køreprøverne, udstedelsen og administrationen af kørekort

- Administrationen af førerkort (takografkort)

- Behandling af ansøgning og udstedelse af særtransporttilladelser

 

Virkeliggørelsen af forslaget om overflytning af de nævnte sagsområder vil alt andet lige sikre en enkel og smidig håndtering til gavn for såvel erhvervslivet som for de statslige organisationer. En yderligere fordel er, at kompetencer, procedurer og faglighed får gavn af at blive samlet under en og samme enhed, hvilket vil medføre en ensartet kontrol og administration over hele landet. Vi håber på den baggrund meget, at forslaget møder bred politisk opbakning. I oktober 2017 udarbejdede vi vedhæftede notat, der uddyber ovenstående:

 

Overflytning af vejsidekontrollen, køreprøverne, kørekortadministrationen og administrationen af særtransporttilladelser til Færdselsstyrelsen

Vejsidekontrol

 

For at frigøre ressourcer hos politiet og samtidig sikre målrettet helhedsorienteret kontrol af erhvervstransporten ved vejsiden foreslås, at opgaven placeres hos den myndighed, der har ansvaret for den regulerende lovgivning.

I dag gennemføres vejsidekontrollen af politiet, mens lovgivningen (Færdselsloven) hører under Færdselsstyrelsen. Som eksempler på lignende organisering kan nævnes Miljø- og Fødevareministeriet og SKAT, som er bemyndiget til at føre kontrol med efterlevelsen af love og regler på egne lovområder.

 

Køreprøver og administrationen af kørekort

 

Et andet relevant område, der i dag overvejende varetages af uddannede politifolk og dermed kan frigøre ressourcer hos politiet, er afholdelse af køreprøver og kørekortadministrationen. Dette område hører ligeledes under færdselsloven, og vi foreslår det samlet under Færdselsstyrelsen. Afholdelse af køreprøver for lastbiler og busser blev tidligere varetaget af Statens Bilinspektion (bortset fra hovedstadsområdet), men blev overflyttet til politiet i forbindelse med privatiseringen af bilsyn og har således tidligere været håndteret uden for politiet uden problemer.

Administrationen af førerkort (takografkort)

Også administration af førerkort til takografen, der i dag varetages af politiet, foreslår vi overført til Færdselsstyrelsen. Styrelsen håndterer allerede i dag virksomhedskontrollen på køre- og hviltidsområdet. Håndteringen af ansøgning- og udstedelsesdelen kan med fordel overføres til borgerservice i kommunerne, som allerede håndterer ansøgning og udstedelse af kørekort. Denne løsning vil mere end femdoble antallet af ansøgningssteder og dermed give langt bedre adgang for borgere/erhverv.

 

Særtransporttilladelser

 

Selvom særtransportbekendtgørelsen hører under Færdselsstyrelsen, varetages behandlingen af ansøgning og udstedelse af særtransporttilladelser af politiet. Hos politiet håndteres ansøgningsprocessen og udstedelsen af særtransporttilladelserne fra to kontorer i Padborg og Ringsted, hvor en andel af personalet er uddannede politifolk. Behandlingen af ansøgninger, forhandling med vejmyndigheden med videre kræver ingen særlig politimæssig baggrund. Vi foreslår derfor dette område overflyttet til Færdselsstyrelsen.

Frigjorte ressourcer hos politiet

Udgangspunktet for overflytningen skal være, at den skal frigøre uddannede politifolk til politiopgaver. Det er således ikke udgangspunktet for dette forslag, at politiet skal fratages ressourcer. Hvis områderne flyttes til Færdselsstyrelsen, kræver det øgede ressourcer til Færdselsstyrelsen – men en overflytning vil samtidig frigøre ressourcer hos politiet, hvoraf et større antal personel er uddannede politifolk med mange års erfaring. Overflytning bør ske over en kortere årrække, så Færdselsstyrelsen kan nå at ansætte og uddanne de fornødne personaleressourcer. Den løsning vil give mulighed for alene at overflytte administrativt personale, og lade de betjente, der i dag varetager mange af opgaverne, blive i politiet og dermed frigive ressourcer til politiopgaver.

Privatisering

I forbindelse med overflytningen af et eller flere af ovennævnte områder bør det undersøges, hvorvidt de enkelte områder eller dele heraf med fordel kan privatiseres.

 

Digitalisering

 

Ligeledes bør det ved overflytningen tilstræbes at effektivisere især de rent administrative områder ved øget digitalisering og anvendelse af IT-løsninger. Som eksempel kan nævnes ansøgningsprocessen omkring særtransporttilladelser, hvor lande som Sverige, Holland med flere har digitaliseret og effektiviseret processen ved anvendelse af digitaliserede webportaler.

 

Vejsidesynsdirektiv

 

I øvrigt kan tilføjes, at EU’s vejsidesynsdirektiv fremadrettet stiller øgede krav til personale (herunder politiet), der gennemfører uddybende syn ved vejsiden. Kravet er minimum samme kompetencer som synspersonale, et krav, der allerede i dag opfyldes af Færdselsstyrelsens inspektører.

Læst i alt:

1570 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Til forsiden

Giv os din kommentar på ovenstående artikel:

Denne artikel er låst. Ønsker du adgang til låste artikler klik her for at købe et abonnement

 

 

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1. sal
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Afstemning

{%binding poll.title%}

{%Binding option.title%} - {%if option.number_of_votes%}{%binding (option.number_of_votes * 100.0 / totalVotes).ToInt%}%{%else%}0%{%endif%}

{%binding totalVotes%} stemmer i alt

Tidligere afstemninger